Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Normativa

El 20 de desembre de 2012, la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va adaptar els seus estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

La Fundació es regeix per la legislació vigent sobre fundacions, per la Carta fundacional, pel Conveni de 27 de juliol de 1990, pels costums d’ús constant existents i reflectits en les Actes de la Molt Il·lustre Administració i pels estatuts i disposicions que estableixi la MIA.

 Carta fundacional

 Conveni amb la Generalitat de Catalunya

 Estatuts