Transparència i bon govern

Contractació

En aquest apartat podreu consultar els contractes menors i els convenis subscrits amb altres entitats i institucions, les subvencions atorgades a la Fundació i els ajuts rebuts per la mateixa, així com el pressupost i els comptes anuals.