Acció Social i Recerca

Acció Social

Altres accions benèfico-assistencials

Allotjament per a familiars de malalts desplaçats

La Fundació Privada, en col·laboració amb la Unitat de Treball Social de l’Hospital de Sant Pau, posa a disposició dels familiars de malalts desplaçats, ingressats en aquest centre, dos pisos ubicats en aquest entorn hospitalari.

Suport a la formació de joves sols en situació de risc social

La Fundació Privada va signar amb el Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris un conveni de cessió que preveu l’ús d’un dels seus immobles destinat a la reinserció de joves sols en situació de risc social. Al llarg de 2015, va ser 4 els joves que van viure en aquest pis.

Amb aquest conveni es dóna continuïtat a l’acord signat el 2013 entre la Fundació Privada, la Fundació de Gestió Sanitària de Sant Pau i el mateix Casal, segons el qual, i gràcies a la participació voluntària del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital, es formen joves com a assistents personals per fer acompanyament social a persones amb diversitat funcional. Per a aquesta formació, la Fundació Privada facilita l’Aula de Rehabilitació i Autonomia a la Llar i assumeix el cost de l’equipament per dur a terme la feina, i dels productes d’alimentació, vestimenta i higiene.

El pressupost que la Fundació va destinar el 2015 a aquest programa va ser de 6.500 €.

Suport a l’oncologia infantil

La Fundació Privada i la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia van formalitzar el 2015 un contracte de cessió d’espais segons el qual es prorroga anualment l’ocupació, per part de l’entitat oncològica, d’espais ubicats al Recinte Històric de Sant Pau. D’aquesta manera, es consolida una relació iniciada l’octubre de 2011, quan les dues fundacions van signar el primer contracte de cessió d’espais, que ha permès durant tots aquests anys que la Fundació Enriqueta Villavecchia ubiqués les oficines al Recinte. A partir de 2015, la cessió d’espais a aquesta Fundació dins el Recinte de Sant Pau es tradueix en el trasllat a la planta 1 del Pavelló de Santa Victòria, per facilitar la posada en marxa de nous projectes conjunts entre l’Hospital de Sant Pau i la fundació oncològica.

La Fundació Villavecchia, constituïda a Barcelona el 1989, és una entitat sense ànim de lucre, de caràcter beneficoassistencial, que té com a finalitat la cobertura integral de les necessitats dels nens i joves en tractament oncològic a Catalunya i de les seves famílies. Està present a l’Hospital de Sant Pau i a tots els hospitals catalans on es realitzen tractaments d’oncologia pediàtrica.

El pressupost destinat a aquesta col·laboració per al 2015 va ser de 10.860 €.

Col·laboració amb entitats del Tercer Sector per a la inclusió social

La Fundació Privada col·labora amb la Fundació Privada Hàbitat 3 en la cessió de cinc pisos per promoure el dret a l’accés a un habitatge digne, per un temps determinat, a aquelles persones o famílies desafavorides, amb risc d’exclusió social, involucrades en projectes d’inclusió o atenció social d’aquesta entitat. En un futur immediat, la Fundació té el propòsit d’ampliar aquesta col·laboració amb d’altres entitats del Tercer Sector o les administracions públiques per donar cobertura a aquesta necessitat social.

Ajut per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

En el marc de la Llei 24/2015, per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, es desenvolupa el lloguer social obligatori per a alguns tenidors d’habitatges, com la Fundació Privada, que ha d’actuar davant del sobreendeutament hipotecari, per reduir i gestionar les situacions que es derivin dels desnonaments, i així facilitar l’accés a l’habitatge i evitar la pobresa energètica. En aquest sentit, el 2015 la Fundació va cedir 15 habitatges per acollir 12 famílies que, per diferents causes personals, econòmiques o familiars, es trobaven en risc d’exclusió d’habitatge.

Ajut a llogaters amb risc d’exclusió social

A través dels seus habitatges, la Fundació dóna suport a aquells llogaters amb dificultats per trobar habitatges adaptats o bé que, per la seva situació econòmica, social o personal, estan en risc d’exclusió del mercat immobiliari. El 2015 s’hi van posar a disposició 10 habitatges, dels quals es van beneficiar 10 famílies.

Rehabilitació de malalts amb dèficit funcional

Gràcies a la col·laboració amb la Fundació de Gestió Sanitària i IKEA, la Fundació Privada dóna suport a aquelles persones que pateixen una discapacitat funcional temporal o permanent, a través de l’adaptació de mobiliari i accessoris de la llar, per ajudar-los en les tasques quotidianes i a millorar la qualitat de vida. Per dur-ho a terme, es posa a disposició d’aquests pacients l’Aula de Rehabilitació i Autonomia a la Llar, ubicada al Pavelló de Sant Antoni del Recinte Històric de Sant Pau. Aquest espai de Teràpia Ocupacional, amb mobiliari i accessoris de la llar adaptats a l’observació, la innovació i l’aprenentatge, es va ampliar el 2015 amb la cessió d’un segon espai.

El pressupost que la Fundació va destinar el 2015 a aquest programa va ser de 5.000 €.