Pla d’acció social i recerca

Suport a la recerca

Nou edifici de recerca

La Fundació Privada va aprovar la construcció d’un nou edifici per a la recerca que agrupés en un únic immoble les dependències dedicades a aquesta activitat.

El 2011 es va convocar el concurs d’idees per seleccionar l’equip d’arquitectes que redactés el projecte, amb l’adjudicació final del contracte a l’equip de la UTE 2Buixadé, Margarit, Ferrando, SLP & Pich-Aguilera Arquitectes, SLP.

Des de finals de 2014 fins al primer trimestre de 2015, es va procedir a l’excavació del terreny, la preparació de les fonamentacions  i l’execució de les pantalles estructurals. Després de licitar la totalitat de l’edifici, el setembre de 2015, es va iniciar la fase de construcció pròpiament dita, que es preveu que finalitzi durant el segon semestre de 2017.

Amb una inversió prevista de més de 15 milions d’euros, aquest nou edifici compta amb una subvenció de 5 milions d’euros de fons europeus FEDER, gestionats per la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d´Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i amb un finançament en forma de préstec de 9 milions d’euros del Council of Europe Development Bank (CEB) a través de CaixaBank. Així, l’aportació final de la Fundació Privada al projecte en totes les fases serà, com a mínim, de 10 milions d’euros.

L’edifici

El nou edifici de recerca de Sant Pau s’està construint al carrer Sant Quintí, entre el bloc E i F de l’Hospital i l’antiga Casa de Convalescència. Aquesta ubicació facilitarà la contínua relació dels investigadors de l’Institut de Recerca amb els professionals assistencials de l’Hospital.

De planta rectangular de 84 m per 26 m, una superfície de 9.681 m² construïts i amb façana al carrer Sant Quintí, l’edifici disposarà de cinc plantes. L’estructura vertical s’ha resolt amb pilars metàl·lics situats en quatre plans verticals. Les superfícies horitzontals es formaran amb sostres unidireccionals de plaques alveolars de 30 cm de cantell, i amb llums lliures de fins a 10,5 m.

L’immoble presenta un nucli central longitudinal on es concentren la majoria de les instal·lacions i serveis. La façana es divideix en una franja inferior de sòcol amb acabat petri. La part superior està formada per una pell interior de panell sandvitx de llana de roca i fusteria d’alumini, i una pell exterior ceràmica que actua com a façana ventilada. Aquesta pell estarà formada per peces ceràmiques d’un color similar al dels murs de fàbrica del Recinte, per la part exterior, i amb un esmaltat dels colors de les rajoles dels teulats del conjunt modernista, per la part interior. Aquestes peces ceràmiques tindran un plec cap enfora que permetrà que actuïn també com a lames protectores de la radiació solar.

L’interior de l’edifici disposarà de diferents estances per complir amb tots els requeriments del pla funcional, i de terres tècnics, per al pas d’instal·lacions que permetin la flexibilitat en l’ús futur dels espais.

Quant a les instal·lacions, cal destacar que l’edifici comptarà amb una escomesa elèctrica i amb grups electrògens, per garantir la màxima seguretat en el subministrament. L’enllumenat es realitzarà amb llums tipus LED, per a un ús eficient de l’energia, i s’aprofitarà la llum natural al màxim, amb sistemes de control i apagada automàtica.

Es preveu la instal·lació d’una planta fotovoltaica a la coberta, que es connectarà a la baixa tensió de la companyia elèctrica. També a la coberta s’instal·larà la climatització, amb bombes de calor que alimentaran els climatitzadors i els fan-coils distribuïts per l’edifici, i amb sistemes de recuperació de calor provinents de les extraccions. També es comptarà amb un sistema de recollida d’aigües pluvials, que aprofitarà el volum d’aigua acumulable a la coberta i en dipòsits interiors. Aquesta aigua serà aprofitada tant per al reg com per a les cisternes dels sanitaris.

Pla funcional

El pla funcional preveu cinc plantes:

  • Planta soterrània: on s’ubicaran les plataformes cientificotècniques, els vestuaris i altres serveis generals de l’edifici.
  • Planta tècnica: s’ubicarà sobre la planta soterrània per a la instal·lació de tots els equipaments (climatitzadors, quadres generals, sales tècniques, etc.) i infraestructures d’ús comú de l’edifici.
  • Planta baixa: amb dos volums diferenciats, on s’ubicaran l’accés principal a l’Institut de Recerca, les àrees administratives i altres plataformes cientificotècniques, així com les dependències del Banc de Sang i Teixits de l’Hospital de Sant Pau.
  • Planta primera: amb un únic volum, que donarà cabuda al Centre d’Investigació del Medicament, la plataforma de Neurofisiologia, l’àrea de Recerca Clínica, més plataformes cientificotècniques i laboratoris, i altres usos comuns.
  • Plantes segona i tercera: on s’ubicaran la major part dels laboratoris i altres espais d’investigació i plataformes.

Execució de l’obra

El 2016 es va realitzar pràcticament tota la part estructural de l’edifici, conformada per pilars i bigues metàl·liques. També es van finalitzar tots els treballs de solera, desaigües i impermeabilitzacions del terreny, es van col·locar tots els terres de cada planta a partir de plaques alveolars, es van finalitzar les cobertes de l’edifici i es va iniciar el muntatge de la pell interior de la façana. Pel que fa als acabats interiors, es van realitzar totes les compartimentacions amb material de fibrociment.

En relació amb les instal·lacions, es va procedir al muntatge de les grans infraestructures, com són els patis d’instal·lacions, les sales d’equips i la planta tècnica del soterrani -1, espai de gran importància, on s’ubicaran els grans equipaments de climatització i també la central de tractament d’aigües, així com tota l’escomesa elèctrica de l’edifici, amb els corresponents equips de transformació i de protecció.

En general, tot l’edifici s’ha construït a partir d’elements prefabricats, de manera que en tota l’obra no han calgut formigoneres, ni l’ús de ciments ni totxanes, ni tampoc la producció de material in situ.