Acció Social i Recerca

Recursos per a la recerca

Nou edifici de recerca

La Fundació Privada va aprovar la construcció d’un nou edifici per a la recerca que agrupés en un únic espai les dependències dedicades a aquesta activitat, fins ara disperses pel recinte de Sant Pau.

El 2011 es va convocar el concurs d’idees per seleccionar l’equip d’arquitectes que redactés el projecte, amb l’adjudicació final del contracte a l’equip de la UTE 2Buixadé, Margarit, Ferrando, SLP & Pich-Aguilera Arquitectes, SLP. Algunes característiques de la proposta guanyadora van ser: edifici amb identitat pròpia, bona distribució, bones connexions amb l’Hospital i sostenible amb un destacat caràcter mediambiental i d’estalvi energètic.

En una primera fase, iniciada a finals de 2014 i finalitzada el primer trimestre de 2015, es va procedir a l’excavació del terreny, la preparació de les fonamentacions i l’execució de les pantalles estructurals. Després de licitar la totalitat de l’edifici, el setembre de 2015 es va iniciar la fase de construcció pròpiament dita, que es preveu que finalitzi durant el primer semestre del 2017.

Amb una inversió prevista de més de 15 milions d’euros, aquest nou edifici compta amb finançament en forma de crèdit provinent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per import de 6,5 milions d’euros, amb càrrec a la Fundació Privada. El projecte es beneficiarà d’un ajut de 5 milions d’euros provinent dels fons europeus FEDER gestionat a través de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement. Així, l’aportació final de la Fundació Privada al projecte, i a obres ja executades d'enderrocs i estudis previs, serà com a mínim de 10 milions d’euros.

L’edifici

El nou centre de recerca s’ubicarà al carrer Sant Quintí, entre el bloc E i F del nou Hospital i l’antiga Casa de Convalescència. Això facilitarà la contínua relació dels investigadors de l’Institut de Recerca amb els professionals assistencials de l’Hospital.

De planta rectangular de 84 m per 26 m, una superfície de 9.681 m² construïts i amb façana al carrer Sant Quintí, l’edifici consta de cinc plantes.

L’estructura vertical està resolta mitjançant pilars metàl·lics situats en quatre plans verticals. Les superfícies horitzontals es formaran amb sostres unidireccionals de plaques alveolars de 30 cm de cantell, i amb llums lliures de fins a 10,5 m.

L’edifici presenta un nucli central longitudinal on es concentren la majoria de les instal·lacions i serveis. La façana es divideix en una franja inferior de sòcol amb acabat petri. La part superior està formada per una pell interior de panell sandvitx de llana de roca i fusteria d’alumini, i una pell exterior ceràmica que actua com a façana ventilada. Aquesta pell exterior estarà formada per peces ceràmiques d’un color vermellós similar als murs de fàbrica del Recinte Històric, amb la cara interior esmaltada amb colors típics també del Recinte. Aquestes peces ceràmiques tindran un plec cap enfora que permetrà que actuïn també com a lames protectores de la radiació solar.

L’interior de l’edifici disposarà de diferents estances per complir amb tots els requeriments del pla funcional i amb terres tècnics per al pas d’instal·lacions que permetin la flexibilitat en l’ús futur dels espais.

Pel que fa a les instal·lacions cal destacar que l’edifici comptarà amb una doble escomesa elèctrica i amb grups electrògens per garantir la màxima seguretat en el subministrament. L’enllumenat es realitzarà amb llums tipus LED per a un ús eficient de l’energia i s’aprofitarà la llum natural al màxim, amb sistemes de control i apagada automàtica.

Es preveu la instal·lació d’una planta fotovoltaica a la coberta que es connectarà a la baixa tensió de la companyia elèctrica. També a la coberta s’instal•larà la climatització, amb bombes de calor que alimentaran climatitzadors i fan-coils distribuïts per l’edifici i amb sistemes de recuperació de calor provinents de les extraccions.

Per a la producció d’aigua calenta sanitària, es disposarà d’un camp de panells solars tèrmics situats a la coberta, en compliment del Codi Tècnic de l’Edificació. També es comptarà amb un sistema de recollida d’aigües pluvials que aprofitarà el volum d’aigua acumulable a la coberta i en dipòsits interiors. Aquesta aigua serà aprofitada tant per al reg com per a les cisternes del sanitaris.

En tot el procés de construcció hi ha la voluntat d’obtenir una certificació LEED. Aquest reconeixement, d’àmbit internacional, valora i puntua criteris de disseny i constructius enfocats a garantir uns processos sostenibles i les solucions en temes d’accesibilitat, materials, eficiència de les instal·lacions, emissions contaminants, ambient interior, proximitat dels productes, residus, innovació, etc.

Pla funcional

Com s’ha mencionat anteriorment, el pla funcional contempla cinc plantes:

  • Planta soterrània: on s’ubicarà un futur estabulari, les plataformes cientificotècniques, els vestuaris  i altres serveis generals de l’edifici.
  • Planta tècnica: s’ubicarà sobre la planta soterrània per a la instal·lació de tots els equipaments (climatitzadors, quadres generals, sales tècniques, etc.) i infraestructures comunes de l’edifici.
  • Planta baixa: amb dos volums diferenciats, on es trobarà l’accés principal a l’Institut de Recerca, les seves àrees administratives i altres plataformes cientificotècniques, així com les dependències del Banc de Sang i Teixits de l’Hospital de Sant Pau.
  • Planta primera: amb un únic volum, donarà cabuda al Centre d’Investigació del Medicament (CIM Sant Pau), la plataforma de Neurofisiologia, l’àrea de Recerca Clínica, més plataformes cientificotècniques i laboratoris, i altres usos comuns.
  •  Plantes segona i tercera: on s’ubicaran la major part dels laboratoris, així com altres espais d’investigació i plataformes.

Projecte amb el suport de: